El Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial vigent es va aprovar definitivament en sessió del Consell del Comú el juliol de 2007 i, el setembre del 2017, transcorreguts més de 6 anys des de la publicació, es va revisar tal com estableix la legislació. 
 
Els objectius generals del Pla són els següents: 

1. Ordenar la parròquia, per estructurar i obtenir el màxim sòl públic destinat a equipaments i espais lliures, per aconseguir l’equilibri territorial i fixant les zones pel creixement urbà.

2. El reforçament d’Andorra com a capital del Principat mitjançant la dotació d’espais i grans equipaments. La potenciació de la centralitat d’Andorra la Vella comporta el fenòmen dinamitzador de tot el país. Aquesta obtenció de sòl per equipaments i espais verds es fa a través del màxim de la cessió obligatòria. A més a més, es proposa crear sòls industrials amb vocació d’àrea logística en indrets necessaris pel desenvolupament de l’activitat econòmica que dona suport a l’esmentada capitalitat.

3. La millora de la qualitat de vida amb operacions de rehabilitació del centre històric amb accions de millora de l’espai públic urbà creant eixos de vianants, millorant l’accessibilitat i la creació d’aparcaments en les àrees de creixement i la preservació del medi natural i de l’entorn. 

 

Consulteu aquí la darrera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial

Descarregueu aquí tots els documents relacionats amb els tràmits de propietat i urbanisme