Una gestió transparent és una gestió eficaç

Ordinació del 19-12-2019 tributària per a l'any 2020