Una gestió transparent és una gestió eficaç

Estat de comptes exercici 2019