Una parròquia neta i sostenible

Neteja de les voravies