L'actualitat d'Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella adjudica inversions per 11,43 milions el 2017 i redueix l’endeutament fins el 90,5%

21Feb / 2018

El Comú d’Andorra la Vella adjudica inversions per 11,43 milions el 2017 i redueix l’endeutament fins el 90,5%

El volum d’inversions compromès ascendeix al 92,5% en relació al que s’havia previst al pressupost. L’endeutament es redueix 10 milions durant els darrers dos exercicis i passa a ser de 32,4 milions en lloc dels 42,2.

La liquidació pressupostària de l’any 2017 deixa un superàvit de 3,8 milions. S’ha liquidat el 78,7% de les despeses previstes, és a dir 35,3 milions dels 44,8 pressupostats. El Comú d’Andorra la Vella ha ingressat, d’altra banda, 1,58 milions més dels que havia previst inicialment en l’elaboració del pressupost. Els ingressos han estat de 39,1 milions, tot i que la previsió era de recaptar-ne 37,5.

La majoria dels capítols de despeses s’han executat per sobre del 90%. Durant el 2017 s’han adjudicat inversions per un valor d’11,43 milions, el que suposa un 92,5% d’allò pressupostat. Si bé és cert que l’import efectivament liquidat és del 39,6% a 31 de desembre, cal tenir en compte el volum de les inversions compromeses, la majoria de les quals són obres en curs que seran liquidades durant el 2018.

Entre les inversions adjudicades més importants, amb imports que volten el milió d’euros, destaquen obres com l’inici de la rehabilitació de la façana del Centre Esportiu dels Serradells, la renovació del paviment de l’aparcament Centre Ciutat (Prat de la Creu) o les separatives de Santa Coloma. També destaquen els 400.000€ per a l’elaboració del cadastre, imports superiors als 300.000€ per a la primera fase de la urbanització del carrer de la Plana, la connexió del carrer Prat de la Creu i l’avinguda Príncep Benlloch a través de la Quirola, millores en la xarxa d’enllumenat o l’adjudicació del concurs per reconstruir el pont sobre el riu de la Comella.

Pel que fa als ingressos, s’han recaptat 39,1 milions, gairebé 1,6 milions més en relació als 37,5 milions pressupostats inicialment. El capítol d’impostos directes s’incrementa en 300.000€ respecte a la previsió i s’explica, principalment, perquè, d’una banda, han augmentat significativament les declaracions de rendiments arrendataris (inquilinat); i de l’altra, per l’increment d’obertura de negocis a la parròquia. Es consolida la recuperació de l’activitat immobiliària, que ha fet que el 2017 s’hagi tancat amb 359.000€ més recaptats en concepte d’impost de transmissions patrimonials.

L’increment del capítol de taxes i altres ingressos en gairebé 1 milió s’explica per la bona gestió realitzada sobre el deute (des del 2017 els comuns tenen l’autotutela sobre la gestió del deute i poden aplicar embargaments). Això també ha permès que el Comú hagi ingressat 124.000€ més del previst: ha recaptat 158.000€, enfront dels 34.000 pressupostats de recàrrecs. Amb la nova gestió del deute (embargament directe de comptes), a tall d’exemple, s’han cobrat 426.000€ més dels previstos en concepte de sancions de circulació i zona horària. En total, s’han recaptat uns 760.000€. El repunt de l’activitat de la construcció ha fet que s’hagin obtingut 384.000€ en llicències urbanístiques enfront dels 150.000 previstos, tot i la revisió del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) que va implicar una moratòria de gairebé sis mesos sense atorgar permisos. Els ingressos dels aparcaments també s’han incrementat de manera destacable: els pàrquings verticals Centre Ciutat (Prat de la Creu) i del Centre històric han recaptat conjuntament 223.000€ més d’allò pressupostat.

L’endeutament, que el Comú ha reduït en 10 milions en dos anys, era de 38,2 milions a principi del 2017 (42,2 a principi del 2016) i s’ha reduït fins els 32,4 milions. Aquesta xifra suposa el 90,5% de la mitjana dels ingressos liquidats els darrers tres exercicis, mentre que la previsió inicial establerta al marc pressupostari era tancar l’any amb un endeutament del 105%. Cal recordar que la llei de finances comunals estableix que l’endeutament màxim pot ascendir fins el 200%. El Comú tanca l’exercici sense haver hagut de recórrer a cap pòlissa de crèdit.

0 Comments